c troværdighed

c personlighed

c Kundetryghed

sikkerhedsrådgivning om farligt gods

Det påhviler afsenderen at sikre, at det farlige gods er korrekt klassificeret i henhold til lovgivningen, afsenderen skal som minimum oplyse følgende om det farlige gods i transportdokumentet.

 • Un-Nummer
  ​Det firecifrede identifikationsnummer, som et stof er tildelt i henhold til FN’s Modelbestemmelser
 • Stoffets navn
  ​Stoffets officielle betegnelse der bedst beskriver stoffet skal anføres.

 • Faresedler
  ​Angivelse af stoffets primære farelig egenskaber, og eventuelt sekundære farlige egenskaber anført i parentes.​

 • Emballagegruppe
  ​Hvis det farlige gods hører til fareklasse 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 og 9 skal stoffets emballagegruppe angives.

 • Miljøfare
  ​Hvis det farlige gods er miljøfarligt, skal dette også anføres.

Emballering af farligt gods

Det farlige gods skal emballeres i godkendte emballager jf. foregående afsnit, i forbindelse med emballeringen er der til de enkelte stoffer i lovgivningen givet nogle specifikke anvisninger. F.eks.

 • ​Hvilke typer godkendt emballage der kan anvendes til det enkelte stof
 • Fyldningsgrader
 • Tryk
 • Mængdebegrænsninger i de forskellige emballagetyper
 • Emballeringsmetoder f.eks. inder- og mellememballager
 • Eventuelle særlige forhold som f.eks. absorberende midler m.m.


​Mærkningen er let at identificere på emballagerne og starter som regel med FN’s særlige godkendelsessymbol, hvorefter der følger en kode, der beskriver emballagens type og formål. F.eks.:

um 4G/X24/S/19/DK/123/ETI/ABC​

Afmærkning af emballager

Den færdige emballage skal på ydersiden tydeligt og holdbart afmærkes med stoffets UN-nummer og fareseddel/fareseddler for at gøre opmærksom på den eller de farlige egenskaber indholdet i emballagen har.​​

Transcon

Som rådgiver og underviser har vi mere end 15 års erfaring

CVR: 12366671

Kontakt

Fogedvej 2, 7870 Roslev